Leefbaar Huirtuit


GBL vindt het belangrijk om in te zetten op een LEEFBAAR Herenthout. Leefbaar Huirtuit staat voor GBL voor een dorp waarin het aangenaam wonen is. Enerzijds zetten we in op verfraaiing van onze gemeente. Anderzijds willen we dat iedere Herenthoutenaar op een comfortabele manier de weg vindt naar de juist dienstverlening. Verder willen we een duidelijk antwoord op de bewoonbaarheid in het centrum en aan de rand. Het ruimtegebruik van vandaag beslist immers over het groengebruik van morgen! Kortom: Leefbaar Huirtuit, een plaats waar iedereen zich goed kan voelen.

 

Méér van dit

 • Sociale correcties blijven toepassen voor individuen door financiële tussenkomsten bij schoolrekeningen, lidmaatschap bij verenigingen, ...
 • Het "Huis van het Kind Middenkempen" maakt deel uit van ons lokaal beleid door aan preventieve gezinsondersteuning te doen. Met de uitreiking van de geboortepremie op de peuterspeelpunten en infosessies voor jonge ouders rond opvoedingsvragen bereiken we een breed publiek. Deze waardevolle organisatie blijven we "warm houden" en bekijken we waar uitbreidingsmogelijkheden zijn.
 • Via een uitgebreid aanbod aan activiteiten in dienstencentrum Driane, aangepaste sociale woningen en serviceflats, een ruime mantelzorgpremie en huisbezoeken bieden we een antwoord aan vergrijzing en vereenzaming.
 • Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen is belangrijk. Dankzij de verkaveling Cardijnlaan kunnen heel wat gezinnen hun droomhuis bouwen. Ook de komende jaren willen we daar bouwgronden te koop aanbieden.
 • Met de zeven lokale besturen uit de Middenkempen blijven inzetten op verschillende welzijnsthema's.
 • Ouderen en sociaal kwetsbaren meenemen in de digitale wereld en ervoor zorgen dat de digitale kloof niet te groot wordt.
 • Bestrijding vereenzaming door ouderen en alleenstaanden te activeren. We denken hier aan het semmelkot, de fietsbib, buurtgezellen, ...
 • Dienstverlening naar de burger centraal stellen: duidelijkheid en toegankelijkheid voorop!
 • GBL wil werk maken van de tweede pensioenpeiler van het personeel zodat we het verschil in pensioenen tussen vast benoemden en contractuelen zo minimaal mogelijk maken.
 • Veilige voet- en fietspaden: stelselmatig de minder kwaliteitsvolle voet- en fietspaden blijven aanpakken en in orde brengen.
 • GBL wil een schoolroutekaart om zo kinderen de veiligste weg naar school te tonen, ook via trage verbindingen.
 • Blijven kiezen voor gescheiden fietspaden. In de nabije toekomst ook de invalswegen Herentalse steenweg, Bevelse steenweg en Nijlense steenweg aanpakken! (naar analogie met Itegemse steenweg, Bouwelse steenweg en Doornstraat)
 • Heraanleg Heikant.
 • In overleg met De Lijn ijveren voor een busverbinding met Lier en met het station Bouwel, zodat inwoners zicht gemakkelijker kunnen verplaatsen (scholen, ziekenhuizen, ...).
 • Het dorpsbeeld behouden: aan inbreiding doen in het centrum (zuinig ruimtegebruik) maar de wildgroei aan appartementen in de rand stoppen (vormgevingsplan).
 • Ruimte voor landbouw vrijwaren.
 • Vergroening van dorpspleinen en straten verder zetten.
 • Blijven verfraaien van woonwijken door heraanleg voet- en fietspaden en beplanting.
 • Verder uitbouwen van de begraafplaats tot een serene plaats van ontmoeting met aandacht voor groen.

 

Nieuw

 • Kinderopvang moet makkelijker te vinden en betaalbaar zijn. Stimuli voor onthaalouders creëren. Vandaag de dag is het niet meer vanzelfsprekend om als onthaalouder een crèche te starten. Als gemeente willen we dit stimuleren door premies voor starters en premies voor inordestelling uit te keren. We bekijken met de doelgroep en Kind en Gezin hoe we de kinderopvanginitiatieven nog verder kunnen ondersteunen.
 • Sociale dienstverlening uitbreiden met een praatgroep voor alleenstaanden.
 • Bekijken of een ZIN (Zorg Informatie Netwerk) uitgebouwd zou kunnen worden in onze gemeente.
 • Op vlak van drughulpverlening is samenwerking met veel organisaties en deskundigen nodig. We dringen er op aan om hier in de toekomst prioriteit aan te geven.
 • Naast de mantelzorgtoelage wil GBL een sociaalpedagogische toelage voor ouders die thuis voor hun zwaar gehandicapt kind zorgen.
 • Realisatie van een hondenweide en uitzetten van "hondenwandelingen".
 • Via het subsidiedossier een nieuw schoolgebouw optrekken met aandacht voor een nieuwe sportzaal (waar ook Turnkring Blijf Jong terecht kan), een nieuwe leraarskamer, een aantal vergaderzalen en een aantal lokalen voor de muziekacademie (o.a. nieuw drumlokaal).
 • Na de verhuis van de kinderclub wil GBL een nieuwe refter voor KlimOp inrichten.
 • Een nieuw administratief centrum in een uitgebouwd gemeentehuis. Dit zou moeten zorgen voor een heldere dienstverlening met openingsuren die afgestemd zijn op werkuren van de mensen, met een toename van de e-werking, met een onthaallokket/snelloket en met de mogelijkheid om te werken op afspraak. De integratie van het Sociaal Huis met de gemeentelijke diensten zal bijdragen tot meer efficiëntie.
 • Renovatie van het bestaande mortuarium, om tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften en ontwikkelingen bij afscheidsplechtigheden.
 • Initiatief nemen en mogelijkheden onderzoeken om het domein van het kasteel van Herlaer als publiek toegankelijk domein uit te bouwen in een samenwerking tussen gemeente en Kempens Landschap.
 • In overleg met de burger een circulatieplan voor het centrumverkeer uitwerken om zo meer kansen te bieden aan voetgangers en fietsers. Onder andere het aanpassen van de voorrangsregeling op kruispunten Herentalse steenweg met Bouwdewijnlaan en Uilenberg met Itegemse steenweg. Zo impulsen geven om zoveel mogelijk verkeer uit het centrum weg te halen.
 • Meer fietsstraten in het centrum inrichten zodat de zwakke weggebruikers voorrang krijgen op auto's.
 • Inzetten van mobiele camera's om de veiligheid te verhogen.
 • Uitvoeren van weg- en rioleringswerken met o.a. Doornstraat, Heikant en Dekbunders.