Gezond Huirtuit


GBL vindt het belangrijk om in te zetten op een GEZOND Herenthout. We hebben uiteindelijk maar één planeet en het wordt alsmaar duidelijker dat we er zorgzaam mee moeten omgaan. Als gemeente zijn we hierin een belangrijke speler. Voor GBL betekent dit respect hebben voor de natuur, zorgen voor een degelijk groenbeleid, maar ook de mogelijkheden creëren om aan de eigen gezondheid te werken. Dit door de verdere uitbouw van sport- en bewegingsmogelijkheden voor jong en oud.

 

Méér van dit

 • Projecten waarbij Herenthoutenaren bij betrokken zijn in het Zuiden financieel blijven ondersteunen. Ook de 11.11.11-werking in Herenthout blijven steunen.
 • Als fraitrade-gemeente van het eerste uur blijven we belang hechten aan eerlijke handel maar ook aan verantwoord consumeren, produceren en de korte keten. GBL vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door duurzaamheidscriteria op te nemen in haar aankoopbeleid. Daarnaast willen we het beleid toetsen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, waarin klimaatdoelstellingen en doelstellingen rond ontwikkelingssamenwerking worden samen gevoegd.
 • Aanleggen van natuurlijke speelterreintjes om het natuurlijk spelen te bevorderen.
 • We hadden deze legislatuur een bijzondere focus op kindvriendelijke openbare ruimte. Na de aanleg van het skatepark en de speelpleintjes aan 't Kapelleke en Liefkenshoek willen we in de toekomst o.a. in de Cardijnlaan, Ten Hove en het Schuddeboske een speelplek inrichten.
 • Niet-georganiseerde sporters stimuleren. Na de aanleg van de finse piste en het skatepark gaan we verder op zoek naar nieuwe ideeën om jong en oud in beweging te brengen. We blijven ervoor zorgen dat de sportaccommodatie betaalbaar en toegankelijk is voor alle sporters, individueel of in clubverband.
 • Kiezen voor een duurzaam Herenthout met een steeds kleinere ecologische voetafdruk. Tegen 2030 zal onze gemeente helemaal overgeschakeld zijn op led-verlichting.
 • Meer groene stroom opwekken door meer zonnepanelen aan te brengen op het gemeentelijk patrimonium.
 • Kiezen voor elektrische of CNG-voertuigen bij de aankoop van nieuwe gemeentelijke voertuigen.
 • De energie- en waterfactuur verder doen dalen door realiseerbare doelen uit te zetten.
 • Stelselmatig alle asbest uit het Herenthouts patrimonium blijven verwijderen.
 • Zorgen voor veilige voet- en fietspaden: stelselmatig de minder kwaliteitsvolle voet- en fietspaden blijven aanpakken. Daaraan gekoppeld ook de verfraaiing van woonwijken, met bijzonder aandacht voor beplanting en veiligheid.
 • Ontwikkelen van nieuwe wandelpaden en -routes, ook gericht op specifieke doelgroepen zoals kinderen, ouderen, mensen met een beperking, ... Concreet willen we bijvoorbeeld een seniorenwandelroute door het centrum waarin op geregelde plekken rustpauzes (met extra zitbanken) voorzien worden.
 • Samen met de ISOM-gemeenten heeft onze gemeente een Bewegen-op-verwijzing-coach. Dit aanbod moet nog meer in de kijker geplaatst worden.
 • Een mooi en groen dorp moet ook proper zijn en daar wordt aan gewerkt via onze zwerfvuilacties van zwerfvuilmeters en -peters. Herenthout nam ook deel aan acties zoals "30 dagen zonder afval". We blijven werk maken van bewustwording rond sorteren, recycleren en minder afval produceren.
 • Ondersteunen van Natuurpunt voor het beheer van natuurgebieden en het VOC voor de opvang en verzorging van gewonde vogels en dieren.
 • Een verplicht pesticidevrij onderhoud van straten en pleinen zorgt ervoor dat onkruid moeilijk te bestrijden is. In dit kader blijven we zoeken naar de beste alternatieven.
 • Herenthout heeft het logo "gezonde gemeente". GBL steekt hier graag een tandje bij. Een sterk gezondheidsbeleid ze o.a. in op educatie.
 • De gemeente voorziet al op een aantal plaatsen drinkwaterfonteintjes maar GBL creëert er graag nog enkele meer!
 • Onder "gezond" verstaan we uiteraard ook financieel gezond! De gemeente staat er vandaag goed voor en dat willen we uiteraard ook zo houden!

Nieuw

 • Bewegingstoestellen plaatsen aan Huis Driane, Boeyendaalhof, ...
 • Herinrichting van het gemeentelijk park en creëren van een openluchtklas voor onze Herenthoutse scholen.
 • Creatie van een speelbos/buurtbos aan 't Kapelleke.
 • Fietsoplaadpunten creëren aan toeristisch interessante locaties.
 • GBL wil lokale ondernemers ondersteunen door streekproducten in de kijker te plaatsen.
 • Meer kleur in de straten: bloemen, struiken en boven moesten volgens een weldoordacht plan in onze gemeente hun plaats krijgen.
 • Vergroeningssubsidie: mensen die hun voortuin vergroenen door bijvoorbeeld bomen aan te planten of een groene gevel creëren, krijgen hiervoor een vergroeningsvergoeding. Zij zorgen er mee voor dat ons dorp een "groen" dorp blijft.
 • Multifunctionele voetbalkooien plaatsen (ook voor hockey, basketbal, ...)
 • Bekijken waar trage verbindingen een meerwaarde kunnen zijn voor wandelaars, maar ook voor schoolgaande jongeren om zicht op een veilige manier te verplaatsen.
 • De begraafplaats wordt een groene ontmoetingsplaats waar je in alle rust en sereniteit je dierbaren kan bezoeken.